مهریه چیست؟
مهریه عبارت است از مهر یا صداق مالی که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می باشد. مهریه توافق فی مابین زن و مرد هنگام عقد قرارداد نکاح بوده و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می گردد و فقط زوجین می توانند هنگام عقد یا پس از آن مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. به عبارت دیگر پس از تحقق عقد نكاح، رابطه زوجيت بين طرفين ايجاد و حقوق و تكاليفي براي طرفين مقرر مي‌شود از جمله آن تكاليف پرداخت مهریه می باشد که با عقد ازدواج پرداخت مهریه بر عهده شوهر قرار می گیرد و این امر منوط به تحقق طلاق و جدایی میان زن و شوهر نمی باشد.
view 277 نمایش sent to telegram sent to whatsapp
برچسب ها:
مهریه
ازدواج
نکاح
عقد
طلاق
زوج
جدایی