توقیف چیست؟
توقیف عبارت است از جلوگیری انجام کاری که شخص مختار به انجام آن عمل می باشد. در مورد تعلق اموال اصل بر آزادی نقل و انتقال از طریق اشخاص می باشد، باید گفت توقیف نسبت به آزادی عنوان شده، استثنا محسوب می شود. در واقع توقیف به معنای ایستادن و نگهداشتن می باشد و در اصطلاح حقوقدانان منظور از توقیف در زمینه نقل و انتقالات، مکلف کردن شخص به انجام تعهد یا عمل خاصی می باشد. از منظر اجرای احکام مدنی، توقیف اموال توقیف جهت جلوگیری از فروش مال توسط محکوم علیه صورت می گیرد.
view 322 نمایش sent to telegram sent to whatsapp
برچسب ها:
توقیف
تعهد
اموال
مال