ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی عبارت است از وضعیتی که تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت بدهی خود نباشد؛ در این صورت ورشکسته محسوب می گردد. وقتی کلیه اموال و دارایی تاجر یا شرکت تجارتی اعم از منقول یا غیرمنقول و... برای پرداخت قروض و بدهی وی کافی نباشد، او را ورشکسته می نامند. مانند اینکه کلیه اموال و دارایی تاجری یکصد میلیون تومان باشد ولی بدهی او به اشخاص مختلف یکصد و چهل میلیون تومان باشد. به عبارت دیگر در صورتی که بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است یعنی نمی تواند دیون حال خود را بدهد ورشکسته می باشد.
view 315 نمایش sent to telegram sent to whatsapp
برچسب ها:
ورشکست
ورشکستگی
تاجر
تجارت
مال
اموال
سند
اسناد
قرارداد