دعوای اصلی و طاری چیست؟
دعوای اصلی عبارت است از دعوایی که نخست به وسیله خواهان طرح و اقامه شود؛ مانند بیشتر دعاوی مطروحه در دادگاه ها که خواهان برای تثبیت حق خود که مورد تجاوز یا انکار قرار گرفته است، دادخواستی تقدیم کرده و در خواست احقاق حق می کند. دعوای طاری نیز عبارت است از دعوایی که بر اثر اقامه دعوای اصلی، مطرح و اقامه می شود به طوری که اگر دعوای اصلی اقامه نمی شد آن نیز طرح و اقامه نمی گردید. دعاوی طاری به ماهیت دعوا مربوط می شود و گاهی ممکن است با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت به دعوای اصلی پیوسته و دامنه آن وسعت می دهد زیرا دادگاه به هر دو دعوا در یکجا رسیدگی می کند.
view 927 نمایش sent to telegram sent to whatsapp
برچسب ها:
دعوا
دعوای طاری
طاری
دادخواست