جلب ثالث چیست؟
جلب شخص ثالث عبارت است از یکی از طرق دفاعی که خواهان دعوای جلب در برابر طرف مقابل خود در دعوای اصلی به کار می برد. دادگاه، دعوای مطرح شده در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی را بررسی می کند، اگر با دعوای اصلی که در حال جریان است دارای منشاء واحدی بود به هر دو دعوا یک جا رسیدگی می کند حتی اگر رسیدگی به این امر باعث شود که دادگاه صلاحیت محلی خود را نادیده بگیرد ولی اگر با دعوای اصلی از یک منشاء واحد نباشد دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، رسیدگی به آن را به دادگاه صالح ارجاع می دهد و رسیدگی به دعوی اصلی را متوقف نماید، خواهان دعوی باید حداکثر ظرف یک ماه دعوی خود را در دادگاه صالح تعقیب نماید و الا دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی می باشد، بعد از گذشت یک ماه و عدم تعقیب دعوی از ناحیه مدعی دعوی طاری، رسیدگی نموده و حکم خواهد داد. باید گفت دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است.
view 266 نمایش sent to telegram sent to whatsapp
برچسب ها:
دعوا
دعوای مدنی
جلب
مجلوب
حکم