قائم مقام عام کیست؟
قائم مقامی عام عبارت است از امری که بر مبنای انتقال مجموع دارایی (به معنای اصطلاحی آن در حقوق) یا بخش مشاعی از آن استوار است. کلیه حقوق و تعهدات مالی شخصی به دارایی او می پیوندد. وقتی که همه دارایی یا جزء مشاع از آن، به اعتبار این که بخش مشاع در مجموع دارایی پراکنده است، به شخص دیگری منتقل می شود، کلیه حقوق و تعهدات صاحب دارایی نیز همراه آن، به منتقل الیه می رسد. پس انتقال گیرنده به دلیل این که در مجموع حقوق و تعهدات مالی صاحب دارایی جانشین می شود، قائم مقام عام نام گرفته است. دارایی وابسته به شخصیت است و هر فرد دارای یک دارایی واحد است. قائم مقامی عام انتقال حقوق و تعهدات موجود در دارایی فعلی شخص است نه انتقال ظرف دارایی، قائم مقامی عام به صورت انتقال تمام دارایی به نحو قهری و به حکم مستقیم قانون متصور است زیرا جابجایی مجموعه دیون به طور ارادی به جهت اینکه باید رضایت همه دیان را جلب کرد کار بسیار دشواری است. قائم مقام های عام عبارتند از وراث که ترکه به آنها منتقل می گردد و نیز موصی له جزء مشاع ترکه که قائم مقام مورث و موصی می شوند. شاید بتوان طلبکاران عادی ورشکسته را نیز جزو قائم مقام عام قلمداد کرد. در نهایت باید گفت قائم مقام عام جانشین شخص در تمام دارایی او می گردد. چنانکه اگر پزشکی تعهد درمان بیماری را در برابر دستمزد معین بکند یا نقاشی رسم تصویری را به عهده بگیرد پس از فوت پزشک یا نقاش تعهد نیز منحل می شود و وارثان او هیچ سهمی در دیون و مطالبات ناشی از این قرارداد ندارند.
view 422 نمایش sent to telegram sent to whatsapp
برچسب ها: