قائم مقام خاص کیست؟
قائم مقام خاص عبارت است از امری که شخص ثالث قائم مقام طرف عقد واقع شود؛ به این صورت که یکی از دو طرف، وضع حقوقی خود، اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد، را به دیگری انتقال می دهد و او را در این رابطه قائم مقام خود می کند. قائم مقام خاص و عام یک سمت عارضی است به این صورت که ممکن شخصی تحت شرایطی قائم مقام عام شود و یا قائم مقام خاص؛ به عنوان مثال قائم مقامی موصی له نسبت به موصی به، تحت شرایطی به عنوان قائم مقام خاص محسوب شده و جانشین مالک سابق، در قراردادهای متصل به آن مال می شود ولی اگر شخصی ثلث اموال خود را به نحو مشاع به دیگری وصیت کند، قائم مقامی عام موصی له مصداق می یابد. قائم مقامی خاص با نمایندگی خاص تفاوت های بارزی دارد به طوری که این نوع نماینده اذن انجام یک یا چند امر معین را دارد، به محض انجام امر خاص یا متعلق نیابت، اختیار او پایان می یابد. نمایندگی خاص ملازمه با استمرار و تداوم خدمت نیامنده ندارد. بنابراین در هر موردی که با انجام متعلق نیابت یا امر معین اختیارات نماینده خاتمه یابد می توان نمایندگی را خاص دانست.
view 654 نمایش sent to telegram sent to whatsapp
برچسب ها: