انتقال حقوق چیست؟
انتقال حقوق در رابطه با قائم مقامی عبارت است از انتقال امتیاز و ویژگی هایی که یک شخص آن را در برابر طرف قرارداد یا افراد دیگر داراست ولی هنگامی که از تعهد بحث می شود، منظور الزامات و تکالیفی است که یک شخص نسبت به دیگران در برابر آن بر عهده می گیرد. به عنوان مثال در صورتی که شخص «الف» طی قراردادی از شخص «ب» صد میلیون تومان طلبکار باشد، اگر شخص «الف» این حق ویژه خود را به شخص «ج» انتقال دهد، شخص اخیر از همان حقوقی برخوردار خواهد شد که شخص «الف» از آن برخوردار بود ولی اگر شخص «ب» تعهد خود مبنی بر پرداخت صد میلیون تومان را به شخص «د» انتقال دهد، نمی توان گفت که شخص «د» از مزیت پرداخت صد میلیون تومان برخوردار است زیرا تعهد هیچ گاه در عرف حقوقی و عرف اجتماعی به عنوان یک امتیاز و مزیت محسوب نشده است. اصل بر این است که حقوق مالی و اموال قابلیت انتقال دارند. به عنوان مثال ارث یکی از اسباب انتقال جمعی اموال و حقوق مالی است. به این صورت که مورث هر چه دارد به بازماندگان و وراث او می رسد تا به این شیوه دارایی های مورث باقی مانده و وراث وظیفه این حفاظت را به عهده داشته باشند، هر چند دلیل اصلی انتقال را می توان اصول حاکم بر قائم مقامی وراث دانست. در صورتی که بپذیریم اصل بر انتقال دارایی است به تبع انتقال پذیری ترکه، اعم از تمام اموال منقول و غیرمنقول، اعیان، منافع و حقوق و دیون و مطالبات است منتها این توده ناخالص باید تصفیه شود و ترکه ناب به دارایی وارثان بپوندد. باید گفت انتقال حقوق از جمله ضرورت های زندگی اجتماعی است زیرا جهت بقای دارایی یک نفر در اختیار کسانی که قانون آن ها را قائم مقام شخص اخیر می شناسد، یک امر بدیهی است.
view 230 نمایش sent to telegram sent to whatsapp
برچسب ها: