حق العمل کار چیست؟
حق العمل کاری عبارت است از یکی از شاخه های نمایندگی که در قانون مدنی، نمایندگی به طور عام تعریف نشده است، ولی بر مبنای مواد 656 و 674 قانون مدنی می توان نمایندگی در انعقاد قرارداد را این گونه تعریف کرد: رابطه ای حقوقی است که به موجب آن نماینده می تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل شود یا به عبارت دیگر رابطه حقوقی است که به موجب آن عمل حقوقی انجام شده بوسیله شخصی (نماینده) آثاری به سود یا زیان شخص دیگری بوجود می آورد.
نمایندگی در حقوق عمومی و خصوصی صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر (یا به نام شخص دیگر) با استناد قدرت قانونی (نماینده قانونی) یا به استناد اختیار ناشی از قرارداد (نمایندگی قراردادی) می کند و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا به نفع منوب عنه می باشد. این معنی اعم از وکالت و ولایت یا وصایت و قیمومت و نمایندگی تجاری و حق العمل کاری و نیابت می باشد.
نماینده کسی است که به حساب دیگری و برای تامین غرض و هدف و مصالح او تصرفاتی بکند و اقداماتی نماید خواه منصوب از طرف جانب او باشد (مانند وکیل و وصی) خواه نه (مانند امین محجور و امین غائب و قیم و ولی قهری و جز این ها). پس شرط تحقق نمایندگی این نیست که نماینده و کسی که دارای نماینده است هر دو زنده و در حال حیات باشند کافی است که نماینده زنده باشد (به عکس نیابت و استنابه که باید نائب و منوب عنه هر دو زنده باشند و با فوت یکی نیابت از بین می رود.)
در نهایت در تعریف حق العمل کاری می توان گفت: «حق‌العمل كار، كسی است كه به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل كاری نوعی وكالت در امور تجاری است اما اگرحق العمل كار به نام خود انجام دهد، عنوان وكالت بر او اطلاق نمی‌شود ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست،
زیرا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وكالت دارد».
حق العمل کاری فقط در مورد معاملات تجارتی یعنی خرید یا فروش کالاهای بازرگانی نیست بلکه شامل همه انواع معامله می شود. این مطلب از تعریف حق العمل کار در ماده 357 بر می آید که در آن مقنن کلمه «معاملات» را به طور عام و مطلق ذکر کرده و آنرا با قید و تخصیصی مقید نساخته و الا اگر حق العمل کاری منحصر به اعمال بازرگانی بود لازم می آمد که بجای ذکر معاملات جمله «معاملات تجارتی» قید می کرد.
بنابراین قلمرو حق العمل کاری محصور و منحصر به معاملات تجارتی نیست مثل اینکه یک نفر می تواند برای فروش محصول باغ و مزرعه خود و یا خرید و فروش زمین حق العمل کار تعیین کند.
view 220 نمایش sent to telegram sent to whatsapp
برچسب ها: