• question_answerقائم مقام تجارتی کیست؟
  قائم مقام تجارتی عبارت است از کسی که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مذبور ممکن است کتباً داده شود. برخی از حقوقدانان نمایندگی بازرگانی را با مفهو... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:  
 • question_answerقائم مقام قانونی کیست؟
  قائم مقام قانونی عبارت است از نمایندگانی که در قانون مشخص شده اند از جمله مدیر تصفیه. قائم مقام قانونی به اعتبار انتقال تمام دارائی یا انتقال حقی خاص، به دو دسته تقسیم می شود: الف) قائم مقام عام مانند وراث، موصی له و طلبکارهای عادی (دیّان متوفی) که بدون وث... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:  
 • question_answerقائم مقام کیست؟
  قائم مقام عبارت است از نایب و جانشین شخصی که در جای شخص دیگر قرار می گیرد و کارهای او را انجام می دهد. قائم مقام گاهی برای اجرای اهداف شخصی دیگر و گاهی برای اجرای اهداف خود عمل می کند. قائم مقام کسی است که بالمباشره یا به وسیله نماینده در انعقاد عقد و در س... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:  
 • question_answerمهلت طرح دعوی جلب ثالث چیست؟
  مهلت طرح دعوی جلب ثالث عبارت است از زمانی که تا پایان جلسه اول دادرسی در نظر گرفته می شود و چنانچه تا آن زمان، شخص ذی نفع دعوی خود را مطرح نکرده باشد، می تواند در جلسه دادرسی قصد خود را مبنی بر جلب شخص ثالث اعلام نماید و دادخواست مربوط به وی را ظرف سه روز ... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  دعوا
  طرح دعوی
  جلب ثالث
  دادرسی
  دادگاه
   
 • question_answerهدف از جلب ثالث چیست؟
  هدف از جلب ثالث عبارت است از امری که زمانی صورت می گیرد که در دعوای مطروحه خوانده خود را عاری از مسئولیت می داند و معتقد است که او نباید پاسخگو باشد و برای اثبات بی گناهی خود یا کاستن از ادعای علیه خود، شخص ثالثی را به دعوا فرا می خواند و در مقام مدعی بر م... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  دعوا
  شخص ثالث
  اعراض ثالث
  حکم