• question_answerورود شخص ثالث چیست؟
  ورود شخص ثالث عبارت است از دخالت ثالث در دعوایی که میان دو نفر در جریان است، برای اینکه ثابت نماید، موضوع حق مورد اختلاف به او تعلق دارد و یا حقوق خود را که ممکن است بر اثر دادرسی در معرض تضییع و اخلال قرار گیرد، حفظ و نگهداری کند زیرا اختلافی که ظاهرا می... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  دعوا
  شخص ثالث
  اعراض ثالث
  حکم
   
 • question_answerجلب ثالث چیست؟
  جلب شخص ثالث عبارت است از یکی از طرق دفاعی که خواهان دعوای جلب در برابر طرف مقابل خود در دعوای اصلی به کار می برد. دادگاه، دعوای مطرح شده در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی را بررسی می کند، اگر با دعوای اصلی که در حال جریان است دارای منشاء واحدی بود به هر دو دع... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  دعوا
  دعوای مدنی
  جلب
  مجلوب
  حکم
   
 • question_answerثالث کیست؟
  ثالث عبارت است از شخصی یا نماینده شخص که در هر دعوی مدنی، به عنوان خواهان یا خوانده دخالت ندارد. با توجه به اینکه آثار هر دعوایی فقط متوجه طرفین آن است، هیچ حکمی نباید به اشخاص ثالث آسیب برساند. اما در برخی موارد به علت ارتباطی که اشخاص ثالث با موضوع دعوی ... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  دعوا
  دعوای مدنی
  ثالث
  مجلوب
  دادخواست
   
 • question_answerدعوای متقابل چیست؟
  دعوای متقابل عبارت است از دعوایی که خوانده برای پاسخگویی از دعوای خواهان در مقابل او اقامه می کند. این عمل خوانده ممکن است به منظور جلوگیری از محکومیت خود یا تخفیف آن باشد و این دعوا که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل دارد، مانند د... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  دعوا
  دعوای متقابل
  محکومیت
  دادخواست
   
 • question_answerدعوای اضافی چیست؟
  دعوای اضافی عبارت است از یکی از اقسام دعوای طاری که در پیرو دعوای اصلی (قبلی) از طرف خواهان علیه خوانده اقامه می شود. این دعوا با دعوای اصلی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل دارد بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در مورد هر یک موثر... (ادامه مطلب)
  برچسب ها:
  دعوا
  دعوای اضافی
  طاری
  دادخواست